*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 21 mai 2018
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs 21 mai 2018
:
23/05/2018ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
34F451FC1D8BFFD3C225827B0039270F
0000614A
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
26800
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+21+mai+2018-0000614A
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">MUNICIPIUL SIGHIŞOARA</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">organizează la data de 21.05.2018, proba scrisă</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">C O N C U R S</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:</span></span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">-&nbsp;Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post.</span></span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.<br />
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.<br />
&Icirc;n cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfăşurării primei probe a concursului.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile generale de participare la concurs:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnat definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Condiţiile specifice de participare la concurs:</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Supraveghetor&nbsp; &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie &ndash; 1 post :<br />
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
&nbsp;- nu se solicită vechime.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Probele stabilite pentru concurs:<br />
- proba scrisă: 21.05.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
- interviu: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;Bibliografia:</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">PENTRU OCUPAREA POSTULUI&nbsp; VACANT&nbsp; de Supraveghetor &icirc;n cadrul Muzeului de Istorie:<br />
1.&nbsp;Emil Giurgiu &ndash; Sighișoara &ndash; ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1980;<br />
2.&nbsp;Gheroghe Baltag &ndash; Sighișoara, Schassburg, Segesvar, ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004.<br />
Calendarul de desfăşurare a concursului:<br />
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 10.05.2018, ora 14,00.<br />
Proba scrisă: 21.05.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7; Interviu: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare &icirc;n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</span></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P R I M A R,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN</strong></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
9177919D7196D8FBC225827B003A5296/$FILE/Atributii functie contractuala.docx
575E6A5F5F89300CC225828E001C53B1/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf
C7806B488A993F87C22582960035FFBD/$FILE/Rezultatul interviului.pdf
430C5DCB8CAA3196C225827B0039D54B/$FILE/Anunt concurs.pdf
45A213F3288A24F9C2258294003512BA/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf
dspImages:

Ordonare:
430C5DCB8CAA3196C225827B0039D54B/$FILE/Anunt concurs.pdf; 9177919D7196D8FBC225827B003A5296/$FILE/Atributii functie contractuala.docx; 45A213F3288A24F9C2258294003512BA/$FILE/Rezultatele probei scrise.pdf; 575E6A5F5F89300CC225828E001C53B1/$FILE/Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; C7806B488A993F87C22582960035FFBD/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; Anunt concurs.pdf; Atributii functie contractuala.docx; Rezultatele selectiei dosarelor.pdf; Rezultatele probei scrise.pdf; Rezultatul interviului.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:430C5DCB8CAA3196C225827B0039D54B:Anunt concurs.pdf, 9177919D7196D8FBC225827B003A5296:Atributii functie contractuala.docx, 45A213F3288A24F9C2258294003512BA:Rezultatele probei scrise.pdf, 575E6A5F5F89300CC225828E001C53B1:Rezultatele selectiei dosarelor.pdf, C7806B488A993F87C22582960035FFBD:Rezultatul interviului.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]