*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 01 februarie 2017
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Concurs personal contractual
:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
34B80C32E1447355C22580A30046E3A1
00003176
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
1100
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+01+februarie+2017-00003176
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>organizează la data de 01.02.2017, respectiv 03.02.2017 </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>C O N C U R S </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent funcției contractuale de conducere de Administrator public &icirc;n cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara</strong></p>

<p style="text-align: justify;"><br />
<strong>Pentru &icirc;nscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor și &icirc;n funcții de conducere, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.<br />
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.<br />
&Icirc;n cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfăşurării primei probe a concursului.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Condiții generale de participare și selecție a candidaților așa cum sunt prevăzute de lege:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</p>

<p style="text-align: justify;"><br />
<strong>Condiții specifice de participare și selecție a candidaților așa cum sunt prevăzute de fișa postului :</strong><br />
a)&nbsp;Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, &icirc;n domeniile :&nbsp; științe economice/științe administrative/ științe tehnice și/sau drept;<br />
b)&nbsp;Vechime &icirc;n specilalitatea studiilor absolvite : minimum 7 ani;<br />
c)&nbsp;Studii postuniversitare sau de master &icirc;n științe administrative, științe economice, drept și/sau management;<br />
d)&nbsp;Experiență &icirc;n funcții de conducere : minimum 5 ani;<br />
e)&nbsp;Cunoștințe operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
f)&nbsp;Se consideră un avantaj experiența &icirc;n următoarele domenii*):<br />
&bull;&nbsp;Investiții;<br />
&bull;&nbsp;Fonduri nerambursabile;<br />
&bull;&nbsp;Administrare fonduri publice.</p>

<p style="text-align: justify;">*) se demonstrează prin CV, și/sau adeverințe de vechime, și/sau certificate/atestate/diplome emise de organizații/instituții autorizate.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Probele stabilite pentru concurs:</strong></p>

<p style="text-align: justify;">- <strong>proba scrisă</strong>: 01.02.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighiţoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
- <strong>interviu</strong>: 03.02.2017, ora 12,00 la sediul Municipiului Sighişoara, Str. Muzeului nr. 7.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>Bibliografia:</strong></p>

<p style="text-align: justify;">1.&nbsp;Constituția Rom&acirc;niei;<br />
2.&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
3.&nbsp; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, republicată;<br />
4.&nbsp;Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare;<br />
5.&nbsp;O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată;<br />
6.&nbsp;Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;<br />
7.&nbsp;Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;<br />
8.&nbsp;Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;<br />
9.&nbsp;Noul Cod Civil (art.535-952, art.1166-art.1420, art.1566-art.1614. art.1650-art.1850);<br />
10.&nbsp;Noul Cod de Procedură Civilă;<br />
11.&nbsp;Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;<br />
12.&nbsp;Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;<br />
13.&nbsp;Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
14.&nbsp;Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
15.&nbsp;Legea nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;<br />
16.&nbsp;Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
17.&nbsp;Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;<br />
18.&nbsp;Hotăr&acirc;rea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
19.&nbsp;Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională &icirc;n administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Calendarul de desfăşurare a concursului:</strong><br />
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv <strong>20.01.2017</strong>;<br />
<strong>Proba scrisă</strong>: 01.02.2017, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Interviu</strong>: 03.02.2017, ora 12,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.</p>

<p style="text-align: justify;">Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</p>

<p style="text-align: justify;">Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72 sau la telefon nr. 0265-771280</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>P R I M A R,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ovidiu-Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN</strong></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
CC54C73449318585C22581EE00346C2A/$FILE/Anunt suspendare concurs.pdf
BCCAEA466BDD1D88C22581EE00346C0F/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
17D6074A904E780CC22581EE00346C21/$FILE/Rezultatul contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor.pdf
dspImages:

Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/CC54C73449318585C22581EE00346C2A/$FILE/Anunt suspendare concurs.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/17D6074A904E780CC22581EE00346C21/$FILE/Rezultatul contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/BCCAEA466BDD1D88C22581EE00346C0F/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Anunt suspendare concurs.pdf; CC54C73449318585C22581EE00346C2A/$FILE/Anunt suspendare concurs.pdf; BCCAEA466BDD1D88C22581EE00346C0F/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; 17D6074A904E780CC22581EE00346C21/$FILE/Rezultatul contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/CC54C73449318585C22581EE00346C2A:Anunt suspendare concurs.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/17D6074A904E780CC22581EE00346C21:Rezultatul contestatiilor depuse la rezultatul selectiei dosarelor.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/BCCAEA466BDD1D88C22581EE00346C0F:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]