*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 29 februarie 2016
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
2030145C7CFC71EFC2257F5000272D08
000032B6
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
400
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+29+februarie+2016-000032B6
<p style="text-align: center;"><strong>MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>organizează la data de 29.02.2016, respectiv 03.03.2016 </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>C O N C U R S </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:</strong></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>-&nbsp;1 post &ndash; Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție;<br />
-&nbsp;1 post &ndash; Inspector de specialitate II &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;1 post &ndash; Referent I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică &ndash; funcție contractuală de execuție &ndash; 1 post;<br />
-&nbsp;2 posturi &ndash; Lăcătuș mecanic, unul &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ și unul &icirc;n cadrul Biroului Administrarea bazelor sportive &ndash; funcție contractuală de execuție;<br />
-&nbsp;1 post &ndash; &Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ &ndash; funcție contractuală de execuție.</strong></p>

<p style="text-align: justify;"><u><strong>Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:</strong></u><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.<br />
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, &icirc;n clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, &icirc;n formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.<br />
&Icirc;n cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la &icirc;nscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t&acirc;rziu p&acirc;nă la data desfăşurării primei probe a concursului.</p>

<p style="text-align: justify;"><u><strong>Condiţiile generale de participare la concurs:</strong></u><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><u><strong>Condiţiile specifice de participare la concurs:</strong></u><br />
<strong>1.&nbsp;Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:</strong><br />
-&nbsp;Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă &icirc;n specializarea: Geografia turismului; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Istorie; Turism cultural și studii muzeale; Marketing; Relații publice și comunicare;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 5 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel avansat.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>2.&nbsp;Inspector de specialitate II &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:</strong><br />
-&nbsp;Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă &icirc;n specializarea: Geografia turismului; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Istorie; Turism cultural și studii muzeale; Relații publice și comunicare;<br />
-&nbsp;Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor V&acirc;rstnice și Ministerul Educației Naționale;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 1 an &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel mediu.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>3.&nbsp;Referent I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:</strong><br />
-&nbsp;Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;<br />
-&nbsp;Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs de agent de turism sau ghid de turism recunoscute de Ministerul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor V&acirc;rstnice și Ministerul Educației Naționale;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 5 ani &icirc;n specialitatea studiilor;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de operare PC &ndash; nivel mediu;<br />
-&nbsp;Cunoștințe de limba engleză/germană/franceză - nivel mediu.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>4.&nbsp;Lăcătuș mecanic &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ și &icirc;n cadrul Biroului Administrarea bazelor sportive:</strong><br />
-&nbsp;Studii medii sau școală profesională;<br />
-&nbsp;Perfecţionări (specializări): atestat de calificare profesională &icirc;n meseria de lăcătuș mecanic/lăcătuș, obținut &icirc;n urma absolvirii studiilor medii, a unei școli profesionale de profil sau a unui curs de calificare autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației;<br />
-&nbsp;Vechime cel puțin 3 ani &icirc;n specialitatea studiilor.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>5.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ: </strong><br />
-&nbsp;Studii generale sau studii medii</p>

<p><u><strong>Probele stabilite pentru concurs:</strong></u><br />
- proba practică - testarea cunoștințelor de operare PC pentru posturile din cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică: 29.02.2016, ora 9,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
- proba scrisă: 29.02.2016, ora 11,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
- interviu: 03.03.2016, ora 13,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.</p>

<p style="text-align: justify;"><u><strong>Bibliografia:</strong></u></p>

<p style="text-align: justify;">1.&nbsp;Inspector de specialitate I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:<br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;<br />
-&nbsp;Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;<br />
-&nbsp;O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism &icirc;n Rom&acirc;nia, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Master planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al Rom&acirc;niei 2007-2026, publicat pe pagina de web <a href="http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii">http://www.mdrt.ro/turism/studii---strategii</a>.<br />
-&nbsp;Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESV&Aacute;R, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">2.&nbsp;Inspector de specialitate II &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:<br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;<br />
-&nbsp;Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;<br />
-&nbsp;O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism &icirc;n Rom&acirc;nia, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESV&Aacute;R, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">3.&nbsp;Referent I &icirc;n cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică:<br />
-&nbsp;Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;<br />
-&nbsp;Ordinul nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;<br />
-&nbsp;H.G. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;<br />
-&nbsp;Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare;<br />
-&nbsp;Baltag, Gheorghe, SIGHIŞOARA-SCHASSBURG-SEGESV&Aacute;R, Ed. Nereamia-Napocae, Cluj Napoca, 2004.<br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">4.&nbsp;Lăcătuș mecanic:<br />
-&nbsp;H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători aechipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;<br />
-&nbsp;Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii &icirc;n muncă (cap IV);<br />
-&nbsp;Legea nr. 307/2006 - privind apărarea &icirc;mpotriva incendiilor.</p>

<p style="text-align: justify;">5.&nbsp;&Icirc;ngrijitor &icirc;n cadrul Biroului Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ:<br />
-&nbsp;Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice &ndash; Capitolul 1, 2 și 4<br />
-&nbsp;Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deşeurilor &icirc;n instituţiile publice &ndash; Articolele 1, 2 și 9.</p>

<p style="text-align: justify;"><u><strong>Calendarul de desfăşurare a concursului:</strong></u><br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 19.02.2016, ora 13,00;<br />
-&nbsp;Proba practică - testarea cunoștințelor de operare PC: 29.02.2016, ora 9,00;<br />
-&nbsp;Proba scrisă: 29.02.2016, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviu: 03.03.2016, ora 13,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,<br />
Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>p. PRIMAR,<br />
Viceprimar<br />
Ionel Gavrilă</strong></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
F52E06684D9A4294C22581EE00344105/$FILE/Rezultatul concursului.pdf
4B5AD7D8A5426034C22581EE003440F7/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf
450C236EB6F20DC8C22581EE003440FE/$FILE/Rezultatul interviului.pdf
B6C0593B731E0F46C22581EE003440ED/$FILE/Rezultatul probei practice.pdf
4F49983837788747C22581EE003440E4/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
dspImages:

Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F52E06684D9A4294C22581EE00344105/$FILE/Rezultatul concursului.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/450C236EB6F20DC8C22581EE003440FE/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B6C0593B731E0F46C22581EE003440ED/$FILE/Rezultatul probei practice.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4B5AD7D8A5426034C22581EE003440F7/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4F49983837788747C22581EE003440E4/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul probei practice.pdf; Rezultatul probei scrise.pdf; Rezultatul interviului.pdf; Rezultatul concursului.pdf; F52E06684D9A4294C22581EE00344105/$FILE/Rezultatul concursului.pdf; 4B5AD7D8A5426034C22581EE003440F7/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; 450C236EB6F20DC8C22581EE003440FE/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; B6C0593B731E0F46C22581EE003440ED/$FILE/Rezultatul probei practice.pdf; 4F49983837788747C22581EE003440E4/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/F52E06684D9A4294C22581EE00344105:Rezultatul concursului.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/450C236EB6F20DC8C22581EE003440FE:Rezultatul interviului.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B6C0593B731E0F46C22581EE003440ED:Rezultatul probei practice.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4B5AD7D8A5426034C22581EE003440F7:Rezultatul probei scrise.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/4F49983837788747C22581EE003440E4:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]