*Editeaza *Editeaza

Denumire:
Concurs 14 decembrie 2015
Se afiseaza in portleti:
LeftMenu, SubMenu
Descriere:
Afiseaza data actualizare:
21/12/2017ultima actualizare
Meta Keywords:
Mostenire securitatea:
doar pe pagina curenta
Publica pagina:
0
Cheie unica:
140D063E890EEF71C2257F010026773A
000032C2
Perioada publicare:
-
ID Sortare:
300
Permite comentarii:
Indexeaza pt. cautare:
motor intern de cautaremotoare externe de cautare
Categorie:
Anunturi - angajari functii contractuale
Icon:
Imagine prezentare:
Selectati un fisier
Link:
/[THISDB]/pagini/concurs+14+decembrie+2015-000032C2
<p style="text-align: center;"><strong>MUNICIPIUL SIGHIŞOARA </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>organizează la data de 14.12.2015, respectiv 16.12.2015 </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>C O N C U R S </strong></p>

<p style="text-align: center;"><strong>de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:</strong></p>

<p>-&nbsp;<strong>Asistent medical principal generalist </strong>&icirc;n cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară &ndash; Serviciul Public Asistență Socială &ndash; 1 post<br />
-&nbsp;<strong>Soră medicală principală </strong>&icirc;n cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară &ndash; Serviciul Public Asistență Socială &ndash; 1 post</p>

<p><strong>Dosarul de &icirc;nscriere la concurs trebuie să conțină:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) cerere de &icirc;nscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă &icirc;ndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea &icirc;n muncă, &icirc;n meserie şi/sau &icirc;n specialitatea studiilor, &icirc;n copie;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) curriculum vitae.<br />
<strong>Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi &icirc;n original &icirc;n vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.</strong></p>

<p><strong>Condiţiile generale de participare la concurs:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) are cetăţenia rom&acirc;nă, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţin&acirc;nd Spaţiului Economic European şi domiciliul &icirc;n Rom&acirc;nia;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) cunoaşte limba rom&acirc;nă, scris şi vorbit;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) are v&acirc;rsta minimă reglementată de prevederile legale;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) are capacitate deplină de exerciţiu;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) &icirc;ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săv&acirc;rşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau &icirc;n legătură cu serviciul, care &icirc;mpiedică &icirc;nfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săv&acirc;rşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei &icirc;n care a intervenit reabilitarea.</p>

<p><strong>Condiţiile specifice de participare la concurs:</strong><br />
1.&nbsp;Asistent medical principal generalist &ndash; 1 post:<br />
-&nbsp;Diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 &icirc;n specialitatea de asistent medical generalist;<br />
-&nbsp;Dovada promovării examenului de grad principal;<br />
-&nbsp;Certificat de membru OAMGMAMR.<br />
2.&nbsp;Soră medicală principală&nbsp; &ndash; 1 post:<br />
-&nbsp;Diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară &icirc;n profil;<br />
-&nbsp;Dovada promovării examenului de grad principal;<br />
-&nbsp;Certificat de membru OAMGMAMR.</p>

<p><strong>Probele stabilite pentru concurs:</strong><br />
- probă scrisă<br />
- interviu</p>

<p><strong>Bibliografia pentru cele două posturi:</strong><br />
-&nbsp;,,Boli infecțioase și epidemiologie&rdquo; &ndash; autor dr. Constantin Boc&acirc;rnea<br />
o&nbsp;capitolul 4, subcapitolul 4.5;<br />
o&nbsp;capitolul 9, subcapitolele 9.1.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7;<br />
o&nbsp;capitolul 10, subcapitolele 10.2; 10.5;<br />
-&nbsp;,,Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze&rdquo; &ndash; autor Lucreția Titirica<br />
-&nbsp;,,Tehnici de &icirc;ngrijire generală a bolnavilor&rdquo; &ndash; autori Georgeta Baltă, Antoaneta Metaxatos, Aglaia Kyovski<br />
o&nbsp;Capitolul 13, subcapitolele 13.7; 13.8; 13.9; 13.10;<br />
-&nbsp;Ordinul Ministrului Sănătății nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.</p>

<p><strong>Calendarul de desfăşurare a concursului:</strong><br />
-&nbsp;Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 04.12.2015, ora 13,00;<br />
-&nbsp;Proba scrisă: 14.12.2015, ora 10,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Interviu: 16.12.2015, ora 14,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;<br />
-&nbsp;Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;<br />
-&nbsp;După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie &icirc;n termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului;<br />
-&nbsp;&Icirc;n situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor,<br />
-&nbsp;Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, &icirc;n termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii &quot;admis&quot; sau &quot;respins&quot;.</p>

<p style="text-align: center;"><strong>Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72<br />
sau la telefon nr. 0265-771280</strong></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p. PRIMAR,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Viceprimar<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ionel Gavrilă</strong></p>
}); try {createAttachments (arrAttachments);} catch (e) {}

Fisiere
Template:Portal-Sighisoara-Default
Imagine banner:Selectati un fisier
Page CSS class:
Portleti regiune Top:
Banner

Portleti afisati:Banner, Bottom, LeftMenu, Main, Sections
Portleti regiune Left:
LeftMenu, Brothers, MenuMassMedia

Portleti regiune Middle:
Main

Portleti regiune Right:


Portleti regiune Bottom:
Bottom

dspFiles:
76CDE7C81071A7BDC22581EE003434D1/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf
3BEBA818CA545164C22581EE003434D9/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf
B0F2D70156854381C22581EE003434DF/$FILE/Rezultatul interviului.pdf
923245259C1F9A84C22581EE003434E6/$FILE/Rezultate concurs.pdf
dspImages:

Ordonare:
/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/923245259C1F9A84C22581EE003434E6/$FILE/Rezultate concurs.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B0F2D70156854381C22581EE003434DF/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/3BEBA818CA545164C22581EE003434D9/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/76CDE7C81071A7BDC22581EE003434D1/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; Rezultatul probei scrise.pdf; Rezultatul interviului.pdf; Rezultate concurs.pdf; 76CDE7C81071A7BDC22581EE003434D1/$FILE/Rezultatul selectiei dosarelor.pdf; 3BEBA818CA545164C22581EE003434D9/$FILE/Rezultatul probei scrise.pdf; B0F2D70156854381C22581EE003434DF/$FILE/Rezultatul interviului.pdf; 923245259C1F9A84C22581EE003434E6/$FILE/Rezultate concurs.pdf

Afisare pe pagina:Continut HTMLHTML:Continutul din editorul HTML, Lista de fisiere
Frame-ul in care se deschide:frame-ul curent
Atasamente afisabile:/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/923245259C1F9A84C22581EE003434E6:Rezultate concurs.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/B0F2D70156854381C22581EE003434DF:Rezultatul interviului.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/3BEBA818CA545164C22581EE003434D9:Rezultatul probei scrise.pdf, /portal/mures/sighisoara/portal.nsf/76CDE7C81071A7BDC22581EE003434D1:Rezultatul selectiei dosarelor.pdfsortare:alfabetic, crescator
Imagini afisabile:sortare:alfabetic, crescator
Baza de date:portal/portal.nsf
Nume element:
Tip element:forma
Parametrii aditionali: clasa CSS aditionala an start
Selectati fisierul:Selectati un fisier
Link pagina redirect (completati sau selectati din harta site-ului):
Afiseaza in lista de copii a parintelui:Da
Ce se afiseaza pentru copil:
DenumireImagine: Atasati un fisier!
Atribute imagine:
Text aditional:<p>null</p>
Sorteaza intrari:Dupa ordinea din meniu (By menu order, ascending)
ImplicitCurent
Acces public de citire/scriere:
da
Drept de citire):
Drept de modificare:
Drept de rezolvare:

Drept de administrare:
[ADMIN]