MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R
                                                D I S P O Z I Ţ I A   NR. 293
                                                       din 22.03.2019

                                 privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară


  Primarul municipiului Sighişoara;
În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), alin. (3) şi alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. „b” şi alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                              D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de joi, 28 martie 2019, ora 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

                                                      ORDINE  DE  ZI

1.Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 5439/27.02.2019, prin care Asociația Culturală Kitharalogos, cu sediul în București, Șos. Olteniței nr. 77, Bl. G6, Sc. 1, Ap. 16, Sector 4, solicită închirierea cu titlu gratuit a Sălii Festive a Primăriei Municipiului Sighișoara în vederea susținerii unui concert de muzică clasică, în data de 13 septembrie 2019
2.Raport nr. 6.059/III/05.03.2019 privind activitatea Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2018
3.Raport nr. 6.058/III/05.03.2019 privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Sighișoara 2018
4.Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighișoara a donației unui bun mobil din partea orașului Dinkelsbühl
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural - artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2019
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 și nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local  Sighișoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
8.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea de bunuri
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
11.Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere
12.Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
13.Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior modificarea acestuia
14.Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 1-spațiu prestări servicii, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Morii nr.1
16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. I și nr. II, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Zidul Cetății nr. 3 
17.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului de natură teren situat în Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.7A, înscris în C.F. nr. 56652, sub nr. top. 3310/2 (nr. C.F. vechi 9720 (A+1), transcris din C.F. nr. 5387), în suprafață de 56,00 mp
18.Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 254/29.11.2018, respectiv a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L.
19.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale și modificarea unor contracte de concesiune 
20.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL,Şedinţe, 2019.


    PRIMAR,                                                                                 
Mălăncrăvean Ovidiu – Dumitru 
 
Avizat:                                                
Secretarul municipiului,
Bizo Anca

Documente atasate:
1 Adresa nr 5439 din 27 02 2019.pdf (54 kb)
2 Raport de activitate al Primarului anul 2018.pdf (3223 kb)
3 Raport privind starea economica sociala si de mediu Mun Sighisoara 2018.pdf (2755 kb)
4 Ph privind acceptarea donatiei unui bun mobil.pdf (691 kb)
5 Ph privind aprobarea manifestarilor cultural artistice.pdf (307 kb)
6 Ph privind modificare anexe la HCL nr 6 din 29 01 2019.pdf (532 kb)
7 Ph privind modificare Stat de Functii Mun Sighisoara.pdf (325 kb)
8 Ph privind modificare componenta Comisie de evaluare oferte concesionare bunuri.pdf (281 kb)
9 Ph privind aprobare inchiriere terenuri ptr terase sezoniere.pdf (2634 kb)
10 Ph privind prelungire contracte inchiriere PF.pdf (767 kb)
11 Ph privind modificare contract inchiriere.pdf (448 kb)
12 Ph privind incetarea unui contract de inchiriere.pdf (1068 kb)
13 Ph privind preluarea si modificarea unui contract de inchiriere.pdf (555 kb)
14 Ph privind preluarea unor contracte de inchiriere.pdf (536 kb)
15 Ph privind neexercitarea dreptului de preemtiune ap 1 str Morii.pdf (402 kb)
16 Ph privind neexercitarea dreptului de preemtiune ap I si II str Zidul Cetatii.pdf (478 kb)
17 Ph privind reglementarea situatiei juridice a imobilului teren str M Viteazu 7 A.pdf (567 kb)
18 Ph privind repartizarea locuinte ANL.pdf (1555 kb)
19 Ph privind indreptare eroare materiala si modificare contracte concesiune.pdf (937 kb)
20 Ph privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (185 kb)
Adresa nr 7987 din 21 03 2019.pdf (62 kb)
Ph privind exercitarea dreptului de preemtiune ap II str Justitiei nr 7.pdf (2667 kb)
Convocator AGA SC COMPANIA AQUASERV SA.pdf (1321 kb)
P.v. 28 martie 2019.doc (265 kb)